1. 1

  Aktoriu Trio - Akacija

 2. 2

  Aktoriu Trio - As Mylejau Tave Tau Nezinant

 3. 3

  Aktoriu Trio - Ka Daryti?

 4. 4

  Aktoriu Trio - Lietus

 5. 5

  Aktoriu Trio - Naminis Angelas

 6. 6

  Aktoriu Trio - Pauksciai

Pauksciai

Aktoriu Trio

Maþais pûkeliais krinta snaigës ðviesulëliai debesø Ir skraido paukðèiai link dausø tylu jau meilës giesmës baigës Lai krykðtauja toli nuo mûs pamirðæ darganas ir lietø Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà Kokia baugi rimtis aplinkui kai viskas tuðèia ir nyku Kai negirdëti virð laukø sparnuotu mûsø giesmininkø Drauguþi mielas bûk ramus ðaltos þiemos ranka gruoblëta Iðbaidë juos bet á namus jie gráð pavasará saulëtà O mes besparniai þemës paukðèiai juos pasitinkam akimis Ir vëtra vël nujausdami grësmingon ðiaurën þiûrim baukðèiai Likimas piktas ir nuoþmus daþnai lyg þaislà þmogø mëto Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà Jie lëks virðum kalnø ir upiø jie lëks gelsvais dangaus keliais Ir vël kaip pernai nusileis ant seno àþuolo galiûno Ir dþiugins jaunus ir senus giesme tiek sykiø jau girdëta Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados