Ouvir Música

Kurewskie ¿ycie

Peja

Raz raz tak tak tak ca³y czas tak kurewskie ¿ycie raz dwa tak tak ooo

¯ycie jest kurewskie patrz jak siê porobi³o tylko dobrze byœ chcia³ ¿yæ ¿eby tylko tak by³o ma³o tego nic nie idzie jakbyœ sobie tego ¿yczy³, teraz ryczeæ sie chce i wkurwiony wstajesz krzyczysz. Krzyczeæ wszystkie brudne myœli zobacz skasuj; widzisz og³upiony umys³ poranion¹ duszê ratuj [ratuj]. Swoich bliskich nie katuj, kiedy brat na Twoich oczach upada - pomó¿ bratu! Wa¿ne d³onie pomocne. O niej nie myœl jak o suce, pomyœl jak o siostrze, a ty nie wstydŸ siê dziewczyno ciuchów drugiej kategorii bo czy warto siê skurwiæ tylko po to by byæ modnym ???
Nie ma za co æpaæ to nie sypia w porz¹siach jak zawsze oddana dusza ???
On zepchniêty na margines nie cofnie sie przed niczym nie ??? on wie ¿e jest ju¿ martwy za ¿ycia które nazwa³ kurewskim nie na ¿arty ja mam umys³ otwarty to i tak b³¹d za b³êdem pope³niam je kolejne chodŸ niektórzy widz¹ we mnie cz³owieka sukcesu, uosobienie marzeñ ¿ycie kurewskie jeszcze nie jedno Ci poka¿e dobry bieg zdarzeñ zbyt wiele mocnych wra¿eñ Ty staczj¹c siê przy barze myslisz o nowej ofiarze chcesz zadasz ulge cierpieniom zadasz cierpienie innym bliskim, niewinnym co przez przypadek wysz³o staneli na Twej drodze a Ty pal¹c wszystkie mosty nie chcesz skurwysynu ¿adnej d³oni pomocnej ¿egnasz beztroskie ¿ycie inaczej rezygnujesz z walki zbyt wielki to ciê¿ar mia³yœ przyj¹æ go na barki z góry za³o¿y³eœ zanim jesczez spróbowa³eœ, ¿e sprawy nie podo³asz, ile razy ¿a³owaleœ nie pamiêtasz czy nie chcesz odpowiedzieæ na kwestiê sprawa Ciê przerasta mówisz ¿ycie jest kurewskie [sprawa Ciê przerasta mówisz ¿ycie jest kurewskie].


Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.
Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.


ZnaleŸc plan na ¿ycie ilu z Was tak zak³ada³o ile by³o przyk³adów na przegrane zycie ma³o [ma³o]? Przewazne idea³y którym ho³du jest za m³odu bêd¹ w rzeczywistoœci tak chujowo jest na ogó³. Wiem wiem chuj k³opotów dupa z Tob¹ zerwa³a ha a najlepszy kumpel chcia³ zrobiæ z Ciebie wa³a. Ty gêba rozeæpana wa³êsasz siê po projektach, brak kabony. Matka modli siê o zmiany i kolejny raz wymiêka widz¹c w op³akanym stanie swego syna znów upadek, to reakcja na zimno, tych codzienny zdarzeñ œwiadek trochê trudów ¿ycia przesz³o mimo to non - stop zdziwiony ¿ycie kurewskie zbiera swe owocne plony wiecznie niezadowolony frustracja, strach, niepewnoœæ, jedziesz po wszystkich skurwysynu masz czelnoœc po co siê unosisz, och³oñ, sprawe przemyœl wiem jesteœ m³ody robisz b³êdy rozmumiemy ale po co te sceny ¿e w tym ¿yciu nic nie warto zrobic co kolwiek by siê wybiæ ponad bagno, to wci¹ga coraz wiêksze rzesze m³odych wkurwiony kazdy jeden bo nie zazna³ wygody a najdrobniejsza sprawa ulata do ra! ngi przeszkody. Macie wiele swobody korzystajcie z niej m¹drze nied³ugo bêdzie dobrze lecz w dzia³aniach Was poprze SLU to szcunek dla ulicy, naszych ludzi. Ludzie z ulicy, którzy musz¹ siê natrudziæ w odró¿nieniu od nas ¿yj¹ na dolnym pu³apie na innym etapie ?? drapie znaja doskonale sprawê swego po³o¿enia. Ej pamiêtaj ma³olat wiele mo¿esz pozmieniaæ jedna rada od Rycha : Ciesz siê z tego co masz, ma³e rzeczy dziœ doceniaj w ¿yciu masz malutki sta¿, nic mi nie mów wiêcej ¿e to ¿ycie dobrze znasz wszystkie negatywy wymarz popraw b³êdy to sprawdzian! Nie mo¿esz? Nie warto? Czy nie chcesz? Obraza. W ten spobób myœleæ, taki stan to deprsja z pêtl¹ na szyi chcia³byœ zeskoczyæ z krzes³a. Po co tu presja, nie poddawaj siê nigdy, chodŸ ?? wid³y, wybierz modlitwy ja stawiam na rozum zimn¹ krew stop emocjom nawet jeœli jest kurewskie masz ode mnie d³oñ pomocn¹.


Bo to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz, bo to zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz oto ¿ycie kurewskie, ¿ycie kurewskie o to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje!

Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.
Oto to ¿ycie kurewskie które tak czêsto przeklinasz,
oto zycie kurewskie w którym tak czêsto przeginasz,
oto ¿ycie kurewskie ¿ycie kurewskie za to ¿ycie kurewskie miej do siebie pretensje.
Editar playlist
Apagar playlist
tem certeza que deseja deletar esta playlist? sim não

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados