1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Atgal

Airija

Að gráþtu atgal á degantá miðkà Á liepsnà ðokanèià man Á ten kur pamirðiu viskà Ir gal bus lengviau kaþkam Þinau ten liko kaþkas ko nerasiu Ko nesuspësiu paimt Geriau jau liepsnoj be vardo sudegti Negu su tavim iðsiskirt Að gráþtu atgal nes noriu atrasti Ne balsà o jûrà balsø Að noriu þodá kûnu paversti Ir gimti baltu paukðèiu Stoviu kojom nejausdamas þemës Apakintas tavo ðviesos Ir vël matau tavo veidà Man niekas jo neatstos

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados