1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Laikas Sukt Is Sito Kelio

Airija

Man atrodo laikas sukt ið ðito kelio Kur apgavo vakar ir apgaus rytoj Kur net medþiai pakelës nelinki gero Kur paliksi vienas mirtinoj kovoj Negirdëti juoko negirdëti verksmo Tiktai vëjas kaukia ausyse Nëra laimës meilës gërio dþiaugsmo Neapykanta skausmas akyse Man atrodo laikas spjaut á ðità purvà Ir ieðkoti tyro bëganèio vandens Laikas su ðaknim iðrauti dvasios skurdà Ir gyvent tylëjimu rudens Að matau kaþkur toli jau auðta rytas Tokios saulës niekada dar nemaèiau Èia ðalia naktis juoda ir meilë iðvaryta Nori su manim suspëti eik greièiau

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados