1. 1

  Airija - Rytoj Isausus

 2. 2

  Airija - Atgal

 3. 3

  Airija - Buk Su Manim

 4. 4

  Airija - I Save Per Tave

 5. 5

  Airija - Jie

 6. 6

  Airija - Kaip Rukas

 7. 7

  Airija - Kaip Vakar

 8. 8

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 9. 9

  Airija - Man Parodyk

 10. 10

  Airija - Monologas

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

I Save Per Tave

Airija

Tu seniai jau nebetiki tuo kad gyvenime duota visiems po lygiai Ir iðëjæs á gatvæ matai - kelias kuriuo eini siaurëja Tavo rankos dar stiprios mintys aukðtai Bet jauti kad kasdien tenka eiti prieð vëjà Niekada negirdëjai tiesos pamatei jà vëliau iðëjæs á kelià Ko nereikia kalbëti ir kuo tikët supranti tik dabar kai beldþiasi skausmas Siela tuðèia be jausmø - belieka kentët Tiktai nori þinot kas tau skyrë ðià bausmæ Anksti iðëjai ið namø nes norëjai þinoti savo vertæ Visu kûnu jautei gimstantá norà veikti këlei sparnus skrydþiui Buvo diena ir naktis o tu vis ëjai Á save per save - amþinà lietø Dabar neðioji þenklà dienø Kuriø neiðtrinsi net norëdamas virsti kitu Stumi á kalnà akmená nors supranti kad aukoji save Ir sapnuoji þemæ - þydintá sodà Kur þydi baltai baltai kur skrendam aukðtai aukðtai Paskendæ savo mintyse Kuk daþo juodai juodai kur myli karðtai karðtai Kur einam á save per save

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados