1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Toli

Airija

Þvelgiu bet skausmas merkia akis Matau kraujuojanèià þaizdà delne Þinau nieko daugiau neávyks Kas ið manæs atimtø tave Einu ir kojos neða kitur Ten kur apginsiu savo jausmus Viltis ir nerimas lydi visur Ar pavadinsiu savais ðiuos namus Pro uþkaltus langus duris Matau leidþias pilkas dangus Ar tavo akys dar kà pasakys Ar galësiu bûti ramus Dabar kalbu kà noriu kalbët Matau begyjanèius randus delne Dabar girdþiu kà noriu girdët Ir tavo balsas ramina mane Ir gilioj tamsoj ilgai kentëjæs Vakar dar buvau að toli Vakar dar kritau kilau su vëju O dabar að èia su tavim

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados