1. 1

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 2. 2

  Airija - Atgal

 3. 3

  Airija - Buk Su Manim

 4. 4

  Airija - I Save Per Tave

 5. 5

  Airija - Jie

 6. 6

  Airija - Kaip Rukas

 7. 7

  Airija - Kaip Vakar

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Kaip Vakar

Airija

Gráþau namo ir vël kaip vakar Su liûdesiu ir neviltim Kaip naðtà neðdamas vienatvæ Karðta kraujuojanèia ðirdim Ir vël kaip vakar laukiu paukðèio Debesø baltais sparnais Gal nuskraidins á melsvà aukðtá Gal man sparnus iðskleisti leis Ir rodos skrisèiau nesileisèiau Plasnoèiau kupinas jëgø Man þvaigþdës saulë ðviestø skaisèiai Ir uþsimirðèiau kad esu Esu sudegintas ir vienas Ðitam liepsnojanèiam mieste Tarp keturiø betono sienø Bandàs prisijaukint save

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados