1. 1

  Airija - I Save Per Tave

 2. 2

  Airija - Atgal

 3. 3

  Airija - Buk Su Manim

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Monologas

Airija

Kaþkas naktá sapnuoja saulæ Kaþkas dienà pilnas tamsos Kaþkam sunku áveikti baimæ Nors neturi kur dëti dràsos Nematyti kas rytà saulës Jà nusineðë miðkai Jie pilni - nepilni apgaulës Ir keisti nekeisti labai Kaþkieno naktis benamë Kaþkieno diena be spalvø Kaþkas viskas gaunas savaime O kaþkam net pradëti sunku Kiekviena ðirdis trokðta meilës Neapykantos pilna ðirdy Savo rankomis siekiam nepasiekiamos laimës Ne kiekvieno ranka stipri

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados