1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Rytoj Isausus

Airija

Þalias medþiø vainikas Supa ðiuos namus Èia gera pabusti ið ryto Ir jaustis maþu þmogum Èia gera pajusti vësà Ryto vëjo svaigaus Ir pasileisti dviese Per pievà gëliø dangaus Kai niekas daugiau nerûpi Tik lëkt su paukðèiais kartu Kai nër svarbiau nieko kaip bûti Vienas kitam draugu Kas þino kiek ðitai tæsis Dienà dvi amþinai Gal sekanèiam rytui iðauðus Mes jau nebûsim vaikai

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados