1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Man Parodyk

Airija

Man parodyk sodà þydintá ilgai Ir parodyk þemæ kurià buèiavai Pasakyk man savo buvusias klaidas Ir parodyk meilæ kurià uþkas Tu iðduok man paslaptá savo akiø Ir parodyk dþiaugsmà kurio neturiu Dovanok man savo stiprias rankas Ir parodyk tiesà kurià uþkas Tu atneðki ðilumà á mûsø namus Ir parodyk saulæ kurios jau nebus Iðmokink skaityti tavo knygas Ir parodyk jëgà kurià uþkas

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados