1. 1

  Airija - Atgal

 2. 2

  Airija - Buk Su Manim

 3. 3

  Airija - I Save Per Tave

 4. 4

  Airija - Jie

 5. 5

  Airija - Kaip Rukas

 6. 6

  Airija - Kaip Vakar

 7. 7

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 8. 8

  Airija - Man Parodyk

 9. 9

  Airija - Monologas

 10. 10

  Airija - Rytoj Isausus

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Kaip Rukas

Airija

Tu apglëbk savo ðakom Ir parodykk tuos kurie ëjo Ëjo pro ðalá kojom basom O jø dainos skambëjo skambëjo Neuþpûsk jø pëdø Juk èia dar gyvas kraujas Kuris teka ið mûsø þaizdø Kaip tiesa pasaulio Be vardø be þodþiø kalti Savo Iðgalvota laime Jie nutolo bet liks tai arti Neþinia ateina su baime Ir kai skausmas sujungs rankas Kurios kils á verkiantá rytà Kas aprið mûsø þaizdas Kurios dar nespëjo uþgyti Ar girdi kalba lietus Nugalëjæs stiprø vëjà Jis mums primena mûsø draugus Kurie taip anksti iðëjo Dar ilgai bus liûdnas dangus Dar ilgai bijosim kalbëti Apie tuos kuriø jau nebus Apie tuos kuriems skirta tylëti

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados