1. 1

  Airija - Rytoj Isausus

 2. 2

  Airija - Atgal

 3. 3

  Airija - Buk Su Manim

 4. 4

  Airija - I Save Per Tave

 5. 5

  Airija - Jie

 6. 6

  Airija - Kaip Rukas

 7. 7

  Airija - Kaip Vakar

 8. 8

  Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio

 9. 9

  Airija - Man Parodyk

 10. 10

  Airija - Monologas

 11. 11

  Airija - Toli

 12. 12

  Airija - Vejas Lange

Jie

Airija

Jie jie nori kalbëti uþ mus Jie pavertë mûsø namus Tuðèiais Jie neþino kur mûsø tiesa Mums sesë - naktis jiems - diena Balta Dabar jie laukia mûsø klaidø O mes neðam ant savo peèiø Sparnus Nors jie sudegino mûsø rankas Bet mes turim dar savo dainas Tikras Nors miræs tavo gilus vandenynas Ir tavo rankos nusviræ prie kojø Bet mintys kyla aukðtyn lyg paukðèiai Gyvena laisvai kaip vëjas laukinis

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados